Privacyverklaring Unico Travel

Home » Over Unico Travel » Privacyverklaring

Unico Travel B.V. hecht veel waarde aan uw privacy

Unico Travel B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Unico Travel B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Unico Travel B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactpagina of de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Unico Travel B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het verwerken van boekingen en alle communicatie hierover;
 • Het onderhouden van (zakelijke) contacten.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Unico Travel B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bedrijfsnaam en functie.

Uw persoonsgegevens worden door Unico Travel B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 5 jaar voor correspondentie na de boeking (after sales), het afhandelen van klachten, in behandeling nemen van herhalingsboekingen en het onderhouden van (zakelijke) contacten. Tevens worden uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers & cookiebeleid

In principe kunt u de website van Unico Travel B.V. bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken, mits u geen persoonsgegevens verstuurt via de formulieren die op de website staan.

Wel verzamelen wij bij ieder bezoek geanonimiseerde statistieken over uw surfgedrag op onze website om deze te kunnen verbeteren. Op basis van deze gegevens kunnen wij u niet als individu identificeren. Wij verwerken deze gegevens met Google Analytics en Hotjar waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die wij op uw apparaat opslaan. Er worden door de website van Unico Travel B.V. 3 typen cookies gebruikt:

 • Functionele cookies worden gebruikt om u in staat te stellen om uw voorkeuren in te kunnen stellen en uw inloggegevens op te slaan.
 • Analytische cookies worden gebruikt om geanonimiseerd surfgedrag op de website van Unico Travel B.V. te kunnen analyseren met behulp van Google Analytics en Hotjar. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd.
 • Marketing cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op andere websites en om u in staat te stellen om informatie op de website van Unico Travel B.V. te delen met social media websites. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij u toestemming middels een cookiemelding.

Persoonsgegevens die u via webformulieren invult worden door Unico Travel B.V. verwerkt ten behoeve van het behandelen van vragen omtrent de dienstverlening van Unico Travel B.V..

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang. Unico Travel B.V. is van mening dat wij veel beter in staat zijn om u te helpen met uw vragen en boekingen als wij daarvoor een beperkt aantal basis persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij zien het behandelen van uw vragen als één van onze belangrijkste dagelijkse bedrijfsactiviteiten, maar proberen in verband met uw privacy de hoeveelheid persoonsgegevens in beginsel tot een minimum te beperken.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Unico Travel B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen via de webformulieren:

 • Naam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Unico Travel B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 5 jaar voor correspondentie gedurende het boekingsproces en het onderhouden van (zakelijke) contacten.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Unico Travel B.V. verwerkt ten behoeve van het versturen van maandelijkse e-mail nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw toestemming die u geeft tijdens het inschrijfproces.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Unico Travel B.V. uw e-mailadres van u vragen.

Uw persoonsgegevens worden door Unico Travel B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van ICT-oplossingen, klant- en relatiebeheer;
 • Marketingdoeleinden;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Unico Travel B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Unico Travel B.V.
Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 787 401
E-mail: info@unicotravel.com